Harbutowice
Szybki Internet

Polityka prywatności danych osobowych naszych klientów

Czym jest RODO?

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) to akt prawny określający ramy prawne przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej, który obowiązywać będzie już od 25 maja 2018.

Aby lepiej zrozumieć RODO

Podstawowe definicje, które powinniśmy przyswoić aby lepiej zrozumieć rozporządzenia RODO:

 • Dane osobowe: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni.
 • Przetwarzanie danych: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych i nie ma znaczenia czy są to operacje wykonywane automatycznie czy manualnie. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, itp.
 • Administrator: to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania.
 • Podmiot przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

HyperNET spółka z o.o. jest w tym wypadku zarówno administratorem Twoich danych jak i podmiotem przetwarzającym. HyperNET spółka z o.o. pełni funkcję administratora danych w momencie ustalania celów i sposobu przetwarzania Twoich danych, a więc wtedy kiedy zbieramy Twoje dane niezbędne do założenia konta, złożenia oferty, wystawienia faktury, kontaktu z działem technicznym czy handlowym itp. Jesteśmy również administratorem danych naszych pracowników.

HyperNET spółka z o.o. jako podmiot przetwarzający, na serwerach usługowych przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora (Klienta), jednak są one nadal własnością administratora.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

HyperNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Harbutowice 770, 32-440 Sułkowice, NIP 6811982193, REGON 120728160 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Jakie są dane naszego punktu kontaktowego?

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez możesz skontaktować się z nami poprzez email: biuro@hypernet.biz.pl lub pisemnie na adres: HyperNET sp. z o.o. Baczyn 254, 34-211 Budzów.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas jednego lub wielu procesów:

 • zapytania ofertowego
 • sprawdzenia warunków technicznych na świadczenie usług
 • negocjacji
 • zawierania umowy.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?i

 • W celu zarejestrowania u nas konta na podstawie Twoje zgody ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W celu sprawdzenia warunków technicznych do przygotowania wyceny, a następnie zawarcia umowy na usługę na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy na daną usługę (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W celu kontaktowania się z Tobą na potrzeby obsługi zgłoszenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

Jakie kategorie Twoich danych przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne.
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne.
 • Elektroniczne dane indentyfikacyjne.
 • Dane dotyczące zamieszkania.

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • Podwykonawcom naszych usług.
 • Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • Warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
 • Dobrowolne.

A co jeżeli nie podasz nam swoich danych?

 • Nie będziemy w stanie przygotować wyceny na konkretne usługi zależne od miejsca zamieszkania/instalacji.
 • Odmówimy zawarcia umowy.
 • Możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałeś się z nami w sprawie jej zawarcia.
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.

Jakie są Twoje prawa?

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 • Prawo do usunięcia danych.
  Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.
  Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń: lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wtedy należy nam wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych.
  Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi na podstawie Twojego oświadczenia i zgody na tą czynność.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Szczegóły jak wykonać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.gigabitowy.net lub w celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres email: biuro@hypernet.biz.pl.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.


Harbutowice, 23.05.2018